Diari de Tarragona – Cars for smiles 2016

45 cotxes esportius de luxe, i de l'altra, nens i adolescents amb malalties greus, els quals per un dia es van convertir per tot un dia en copilots d'aquestes màquines.